Patiëntenstop. Aanmelding is niet meer mogelijk.

 

De Praktijk is gesloten

 

Kinderen / jeugdigen tussen 2 jaar en 26 jaar kunnen aangemeld worden. Zij worden verwezen door de huisarts, medisch specialist, GGZ instelling of bureau Jeugdzorg. In principe is een verwijsbrief van de huisarts vereist. Voor jeugdigen onder de 18 jaar verloopt dit onder regie van de gemeentelijke instelling. 

 

De ouders c.q. voogd melden het kind aan voor onderzoek en/of behandeling.

 

De zorgverlening valt onder de gespecialiseerde psychiatrie zorg GGZ. Er is in deze praktijk geen hulpaanbod voor de basis GGZ zorg. De huisarts maakt hiervoor onderscheid in zijn verwijsbrief.

 

In deze praktijk wordt geen “ernstige” verslavingsproblematiek behandeld. Er kan door de Kinder- en Jeugdpsychiater wel meegedacht worden waar een dergelijke behandeling wel plaats kan vinden.

 

Dit is een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk beschikt niet over een 24 uurs bereikbaarheid. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de geïnstitutionaliseerde GGZ / Paazpsychiatrie. Er zijn samenwerkingsafspraken met beroepsbeoefenaars,  voornamelijk Kinder- en Jeugdpsychologen en psychotherapeuten voor specifieke en gespecialiseerde behandeling.

 

Wet- en regelgeving betreffende een medische/psychiatrische behandeling van kind/jongere.

 

In de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de volgende besluiten opgenomen.

 

  • Voor kinderen onder de 12 jaar neemt de ouder of ouders de beslissing.
  • Voor jongeren tussen de 12 jaar en de 16 jaar mag het kind zelf mee beslissen over de behandeling, informatie etc.
  • Vanaf 16 jaar hebben jongeren dezelfde rechten betreffende de behandeling en informatie als de ouders.

 

In geval van gescheiden ouders met gedeeld ouderlijk gezag, hebben beide ouders beslissingsrecht en recht op informatie.

 

Behandelingsproces

 

Verwijzing door de huisarts is nodig. Eventueel medisch specialist of jeugdarts. Het onderzoek bestaat uit enkele gesprekken met kind en/os ouders. De (proces) diagnose wordt met de ouders besproken. In het onderzoek worden schoolinformatie en gezinsfactoren eveneens beoordeeld. Een behandelingspaln wordt geformuleerd. Gesprekken (psychotherapie / psychoeducatie) en medicatie behoren tot de mogelijkheden. Ook is verwijzing naar een psychologenpraktjk voor specifieke psychotherapie mogelijk. De beoordeling wordt geregeld geëvalueerd (voortgangsbespreking). De duur en frequentie van de behandeling is variabel.

 

Privacy

 

Niemand dan de behandelaar en betrokkene zelf en/of de gezaghebbende ouder hebben inzagerecht in het medische dossier.

Aan uw huisarts wordt (tenzij) u dit niet wilt bericht gestuurd. 

Het medische dossier wordt 15 jaar bewaard. Tenzij betrokkene zelf anders verzoekt.

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In dit verband is ook een klachtenregeling voorzien zoals bij wet vereist. Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met G.A.H. Bonroy bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de e-mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan op nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den-Haag. De Geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand andres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken - Postbus 90600 - 2509LP Den Haag.

www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

 

Klik hier voor het klachtenregelement.